تبلیغات
زندگی نامه ایست که خود میسازیم.............. - زندگی نامه شاعر بزرگ ایران؛ منوچهری دامغانی

زندگی نامه ایست که خود میسازیم..............

 

ابوالنجم احمد بن قوص بن احمد منوچهری معروف بشصت كله از شعرای طراز اول و متقدم ایرانست كه بصفای ذهن وجودت طبع امتیاز و اشتهار دارد.مولد ویرا برخی تذكره نویسان اشتباها بلخ نوشته اند ولی بتصریح خود شاعر و قرائن دیگر مسلم و غیر قابل انكار است كه وی از دامغان برخاسته و اول بخدمت امیر منوچهر فلك المعالی پسر شمس المعالی امیر قابوس بن و شمگیر و الی جرجان و بعد در دربار محمود ن پسرش مسعود غزنوی بار یافته است.سبب انتساب منوچهری بشصت كله بعقیدة بعضی آنست كه وی دارای رمه و حشم زیاد بوده یا در انگشت شست شكستگی و كوفتگی داشته ولی بذهن نزدیكتر است كه تخلص منوچهری با آن احمد بن منوچهر شصت گله شاعر سدة ششم كه محمد بن علی بن سلیمان راوندی در كتاب نفیس راحه الصدور و آیه السرور بشرح زیر از او یاد كرده اشتباه شده است.«و سبب تالیف این كتاب آن بود كه در شهور سنة تمانین و خمس مائه خداوند عالم ركن الدنیا والدین، طغرل بن ارسلان را هوای مجموعه ای بود از اشعار؛ خال دعاگوی؛ زین الدین مینوشت و جمال نقاش اصفهانی آنرا صورت میكرد و صورت هر شاعری میكردند و در عقبش شعر میآوردند و مضاحكی چند مینوشتند و آن حكایت را صورت رقم میزدند و خداوند  عالم مجلس بدان میآراست.و بلطف طبع مضاحكی چند ساختی و آنرا «غیبی» خواندی و بعضی مسموعات را «جیبی» در آن حال امیرالشعرا و سفیر الكبرا شمس الدین احمد بن منوچهر شصت گله كه قصیدة تتماج گفته است حكایت كرد كه سید اشرف بهمدان رسید، در مكتبها میگردید و میدید تا كرا طبع شعرست، مصرعی بمن داد تا بر آن وزن دو سه بیت گفتم، بسمع رضا اصغاء فرمود و مرا بدان بستود و حث و تحریض واجب داشت و گفت از اشعار متاخران چون عمادی و انوری و سید اشرف و ابوالفرج رونی و امثال عرب و اشعار تازی و حكم شاهنامه آنچ طبع تو بدان میل كند قدردویست بیت از هر جا اختیار كن و یادگیر و بر خواندن شاهنامه مواظبت نمای تا شعر بغایت رسد و از شعر سنائی و عنصری و معزی و رودكی اجتناب كن، هرگز نشنوی و نخوانی كه آن طبعهای بلند است و طبع تو ببندد و از مقصود باز دارد. شمس الدین شصت گله گفت من و چند كس دیگر این وصیت را بجا آوردیم بمقصود رسیدیم و غایت مطلوب بدیدیم.» بطوریكه ذكر شد منوچهری دامغانی پس از مرگ منوچهر فلك المعالی پنجمین حكمران آل زیار كه بسال 411 اتفاق افتاده بدرگاه محمود شتافبته و بمعرفی ابوالقاسم حسن بن احمد، در دربار شاه صاحب جاه و مقام گردیده است.

در میان آثار شعرای بزرگ دیگر اشعار منوچهری بجهاتی بی نظیر و بدیل است چه اینگوینده در بكار بردن تشبیهات لطیف و بدیع و در عین حال طبیعی استادی و مهارت زیادی بكار برده بطوریكه جز فردوسی و رودكی در این هنر نمائی نمیتوان عدیلی برای او تصور كرد .مضمون ابیات منوچهری گاهی ماخوذ از ادبیات عرب است و این بواسطة تسلط شاعر بر زبان تازی بوده كه اغلب بدان تفاخر مینموده؛ اما نباید تصور كرد كه وفور لغات و اصلاحات و كنایات عربی اشعارش را از روانی و عذوبت دور ساخته بلكه بر خلاف، منوچهری همان كلمات عربی دور از ذهن و غیرمانوس را با چنان استادی و مهارت بهم بسته و پیوسته است كه خواندن آن خواه نخواه در انسان ایجاد وجد و نشاط میكند.

هیچیك از شعرا بقدر منوچهری از گل و سبزه، باغ و راغ، چشمه و جویبار، نام نبرده و باندازة او وصف طبیعت نكرده اند.

اشعار منوچهری بتمام معنی جاندار و دلنشین است و علاوه بر آنكه روح از مطالعه آن لذت و فایده میبرد تقریباً فرهنگ صحیح كوچكی از زبان فارسی است كه بسیاری از لغات و نام نواهای قدیم و اطلاعات تاریخی و علمی در آن ذكر شده است.

منوچهری گرچه اول بدربار سلطان محمود بار یافته لیكن اغلب قصاید وی در مدح سلطان مسعود و پسران و درباریان وی میباشد؛ از جمله چند قصیده در مدح ابو حرب بختیار الدین سروده كه در زمان شاعر حاكم دامغان مولد او بوده است.

بقول عوفی صاحب لباب الالباب «منوچهری آرایندة چهرة بلاغت و سرو بوستان براعت بود، اندك عمر، بسیار فضل، از نوارد ایام و عجایب روزگار» در بدیهه گوئی دست داخشته و بعلوم نحو و ستاره شناسی و طب و حكمت آشنا بوده است.

وی در حدود سال 432 در گذشته و سال تولد و مدفنش معلوم نیست.

اشعار منوچهری را اولین بار مرحوم رضا قلیخان هدایت جمع آؤری و منتشر نموده، چند بار دیگر نیز تجدید طبع شده اما صحیح ترین و كاملترین آن چاپ پاریس میباشد كه بسال 1886 مسیحی با ترجمه فرانسه انجام پذیرفته است اینك نیز شاعر دانشمند آقای حبیب یغمائی بجمع آوری و تصحیح دیوان كامل این شاعر اشتغال دارند.اشعار منوچهری همه استادانه و متین و از غایت فصاحت و استحكام برگزیدن برخی از آن بسیار مشكل و دشوار است اما بدلیل اینكه درج دیوان شاعر در این كتاب میسر نیست دو رباعی و مختصری از اشعار این جگویندة نامی انتخاب و ذكر می شود.

دربندم از آندو زلف بند اندر بند
ایو عدة فردای تو هیچ اندر هیچ

 

نالانم از آن عقیق قند اندر قند
آخر غم هجران تو چند اندر چند

 

تاریك شد از مهر دلفروزم روز
شد روشنی از روز و سیاهی زشبم

 

شد تیره شب از آه جگر سوزم روز
اكنون نه شبم شبست و نه روزم روز
 

ای ترك من،‌امروز نگوئی بكجائی
آنكس كه نباید، بر مازودتر آید
آنروز كه من شیفتة تر باشم بر تو

 

تاكس بفرستیم و بخوانیم و بیائی
تو دیر تر آئی بر مازآنكه بآئی
عذری بنهی بر خود و نازی بفزائی

 

چون بادگری من بگشایم تو ببندی
گوئی برخ كس منگر جز برخ من
ترسی كه كسی نیز ز من دل بربابید
من درد گران زان نگران تا بحقیقت
با تو ندهد دل كه جفائی كنم از پیش

 

وربا دگری هیچ نبندم بگشائی
ای ترك چنین شیفتة خویش چرائی
كس دل نر باید بستم چون تو ربائی
قدر تو بدانم كه بخوبی بچه جائی
هر چند بخدمت در تقصیر گشائی

 

نگارین منا بر گرد و مگری
زمانه حامل هجر است و لابد
نگار من چو حال ما چنین دید
و گفتی فلفل سوده بكف داشت
بیامد اوفتان، خیزان بر من
دو ساعد را حمایل كرد بر من
گفت ای ستمكاره بجانم
چه دانم من كه بازآئی و یا نه
كامل همی دیدم بهر كار
 

كه كار عاشقان را نیست حاصل
نهد یكروز بار خویش، حامل
ببارید از مژه باران و ابل
پراكنده از كف اندر دیده فلفل
چنان مرغبی كه باشد نیم بسمل
فرو آویخت از من چون حمایل
بكام حاسدم كردی و عادل
بدان گاهی كه بازآید قوافل
ولیكن نیستی درعشق كامل
 

نظرات() 
imvu hacks
چهارشنبه 16 اسفند 1396 12:47 ق.ظ
من با آن سرگرم کننده هستم، به من نزدیک شدم که دقیقا چه چیزی را دیدم
برای. شما شکار 4 روزه خود را تمام کرده اید خداوند شما را مردمی کند داشتن یک
روز عالی. خدا حافظ
nba 2k16 vc hack
شنبه 5 اسفند 1396 07:45 ق.ظ
مقالات با کیفیت است راز علاقه بازدیدکنندگان به بازدید از وب سایت،
این چیزی است که این صفحه وب ارائه می دهد.
What do you do for a sore Achilles tendon?
دوشنبه 27 شهریور 1396 10:08 ق.ظ
It's hard to come by experienced people on this subject, however, you sound like you
know what you're talking about! Thanks
Do compression socks help with Achilles tendonitis?
شنبه 11 شهریور 1396 11:57 ب.ظ
Hi colleagues, how is the whole thing, and what you would
like to say on the topic of this post, in my view its
genuinely amazing designed for me.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نویسندگان

نظرسنجی

  از وبلاگ فوق لذت بردید؟
 • آخرین پستها

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :